هوزریل آتش نشانی Fire Hose reel

مشخصه مقدار
دبی
برای نازل با قطر ۵ میلی متر
فشار ۲ بار
۱۸ لیتر بر دقیقه
فشار ۴ بار
۲۶ لیتر بر دقیقه

برسی هوزریل آتش نشانی

هوزریل آتش نشانی، یکی از تجهیزات اطفای حریق آبی است که برای استفاده کاربران عادی و افراد آموزش ندیده طراحی شده است. هوزریل را می‌توان در داخل جعبه آتش نشانی نصب نمود یا به صورت منفرد مورد استفاده قرار داد. استفاده از سیستم آبرسان داخلی یکپارچه برنجی، کارکرد بلندمدت و بی‌نقص هوزریل را تضمین می‌کند.

به طور کلی  یکی از عوامل مهم برای مقابله با آتش  سوزی  ساختمان ها ، اطفای حریق در لحظات اولیه آتش سوزی است هنگامی که تازه حریق ایجاد شده و آتش پیشرفت چندانی نکرده است. برای این امر مجهز بودن ساختمان ها و مکان های مختلف به یک جعبه آتش نشانی مناسب با آن مکان، الزامی است.

همچنین برخی از جعبه های آتش نشانی مجهز به قرقره آتش نشانی یا هوزریل می باشند.  

ایـن محصـول بـه همـراه جعبـه آتش‌نشـانی در داخـل سـاختمان‌های شـهری و صنعتـی نصــب می‌شــود. 

تولیــد تخصصــی تمامــی قطعــات هوزریــل در داخــل مجموعــه، برخــورداری از پروانــه اســتاندارد ملــی ایــران و تاییدیــه ســازمان آتش‌نشــانی از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای هوزریــل اســتاندارد ایمن داتیس آسیا اســت.

هوزریل آتشنشانی، فایرباکس، قیمت فایرباکس، خرید فایرباکس، جعبه آتش نشانی، اتش نشانی، اتشنشانی، آتشنشانی، تجهیزات آتش نشانی

هر ساختمان به چند جعبه آتش نشانی هوزریل  نیاز دارد؟

بطور کلی هر هوزریل با توجه به متراژ شلنگ آن (حدود ۲۰ الی ۳۰ متر) و برد نازل اطفای حریق (۳ متر در حالت اسپری و ۱۰ متر در حالت جت)، حدودا می‌تواند تا۳۰  الی ۴۰ متر را پوشش دهد. با توجه به این اعداد باید محاسبه شود که آیا هوزریل همه نقاط  ساختمان و اتاق ها را پوشش می دهد و در صورت نیاز باید تعداد بیشتری جعبه آتش نشانی و هوزریل لحاظ نمود.

ایمن داتیس آسیا تامین کننده انواع فایر فاکس‌های آتش نشانی و ملزومات داخل جعبه آتش نشانی شامل هوزریل، هوزرک، قرقره، کوپلینگ وکپسول آتش نشانی می باشد.

ویژگی و کاربردها

فواید محصول

المان ایمن داتیس آسیا2

راه حل های منحصر به فرد

مجهــز بــه سیســتم آبرســان داخلــی یــک تکــه برنجــی بــا پوشــش نیکل-کــروم جهــت رعایــت ظرفیــت آبدهــی اســتاندارد مقاومــت بالا در برابــر خوردگــی

المان ایمن داتیس آسیا1

طرح های متمایز

اسـتفاده از شـفت‌ها، پیچ‌ها و مهره‌ها و نگهدارنده‌های مقاوم به خوردگی استفاده از ورق فولادی ضخیم پرسی با شیارهای عمیق در ساخت صفحات قرقره، جهت افزایش استحکام و جلوگیری از اعوجاج

ایکون

عملکرد قابل اعتماد

مطابـق بـا اسـتاندارد 1-671 EN BS و اسـتاندارد ملـی ایـران بـه شـماره 1-22157

محصولات مرتبط